Fundusze unijne

Fundusze unijne są doskonałym źródłem finansowania rozwoju działalności gospodarczej. Organizacje gospodarcze w Polsce powinny to w sposób mądry i przemyślany wykorzystać. Ośrodek Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach usług proponuje pracę z klientami, konsultacje i dobór odpowiedniego źródła finansowania oraz pomoc w późniejszym rozliczeniu dotacji, aż do wygaśnięcia okresu obowiązywania projektu.

DLA FIRM

 • Usługi doradcze w zakresie pozyskiwania finansowania (dotacje UE, granty, kredyty)
 • Wspólne przygotowanie planów/dokumentów strategicznych i rozwojowych
 • Analizy firmy/przedsiębiorstwa pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny
 • szans otrzymania dotacji z rekomendacja odpowiedniego rozwiązania wraz ze wskazaniem szans na uzyskanie wsparcia

 • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu

DLA SAMORZĄDÓW

 • Wspólne przygotowanie planów/dokumentów strategicznych i rozwojowych dla JST
 • Kompleksowe usługi w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla realizowanych przez JST projektów
 • Przygotowanie wniosku o dotację – dokumentacja aplikacyjna wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności)
 • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • Zarządzaniem projektami współfinansowanymi z UE oraz zarządzanie merytoryczną zawartością projektu
 • Obsługujemy projekty „miękkie”, jak i inwestycyjne „twarde”
 • Pomoc w zawieraniu partnerstwa publiczno – prywatnego pomiędzy Gminą a Inwestorem w celu realizacji zamierzonego przedsięwzięcia

DLA ROLNICTWA

 • Ocena inwestycji pod kontem możliwości uzyskania dofinansowania
 • Przygotowanie wniosku o dotację – dokumentacja wraz z niezbędnymi załącznikami
 • Wypełniamy wnioski o płatności bezpośrednie
 • Poszukiwanie alternatywnych źródeł finansowania inwestycji

Preferujemy model partnerski współpracy ułatwiający podejmowanie strategicznych decyzji, zwiększających sprawność i efektywność zarzadzania oraz planowania rozwoju.

Zaufali nam